grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Kompensacja przyrodnicza

Kompensacja przyrodnicza

Jeśli podczas prowadzenia inwestycji doszło do zniszczenia gniazd lub siedlisk ptaków czy nietoperzy - niezbędna jest kompensacja przyrodnicza. Doradzamy jak skutecznie ją przeprowadzić.

Kompensację przyrodniczą i ornitologiczną stosujemy wtedy kiedy wskutek inwestycji została zachwiana równowaga w środowisku lub zostały wyrządzone bezpośrednie szkody - w myśl art. 75 ustawy POŚ.

W ramach kompensacji zaleca się działania obejmujące rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, rekompensatę miejsc lęgowych ptaków oraz nietoperzy (w postaci budek lęgowych), które prowadzą do wyrównania dokonanych szkód.

 

Kompensacja przyrodnicza, oferujemy:

 • wizję lokalną oraz zalecenia i wytyczne co do kompensacji
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji
 • przeprowadzenie działań kompensacyjnych
 • budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy
 • dalszy nadzór

Zapisy o kompensacji przyrodniczej w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.
 2. Wydając zezwolenie, o którym mowa powyżej, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, w porozumieniu z zarządcą terenu, stosownie do skali i rodzaju negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, ustala zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiązując do jej wykonania nie później niż w terminie rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie.
 3. Koszty kompensacji przyrodniczej ponosi podmiot realizujący plan lub przedsięwzięcie.
 4. Za utrzymanie siedlisk zwierząt utworzonych w ramach kompensacji przyrodniczej, jak również za monitorowanie ich stanu odpowiada:
  • a) sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, na terenie którego została wykonana kompensacja,
  • b) regionalny dyrektor ochrony środowiska na terenie znajdującym się poza obszarem Natura 2000.
 5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego nadzoruje wykonanie kompensacji przyrodniczej.
 6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego składa informacje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska o:
  1. ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej
  2. wykonanej kompensacji przyrodniczej w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji działań kompensacyjnych.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych usług w zakresie ochrony środowiska sprawdź naszą ofertę www.botanik.szczecin.pl.

Budki lęgowe dla prowadzenia kompensacji przyrodniczej SPRAWDŹ OFERTĘ.

Potrzebujesz przeprowadzić kompensację przyrodniczą lub ornitologiczną na terenie inwestycji - zgłoś się do nas!